Обща информация | MG Finance

Обща информация

ОБЩA ИНФОРМАЦИЯ НА „ЕМ ДЖИ ФИНАНС “ АД, ПРИЛОЖИМА КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата Обща информация има за цел да се дадат основни насоки на потребителя за вземане на информирано решение при получаване на кредит, обезпечен с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот, преди сключване на договор за кредит.

Чл. 2. Понятия

-          „Кредитна институция“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.

-          „Кредитор“ е кредитна институция по смисъла на Закона за кредитните институции или финансова институция по чл. 3а от Закона за кредитните институции;

По смисъла на настоящите правила, „Кредитор“ е „ЕМ ДЖИ ФИНАНС“ АД, вписано в Регистъра на финансовите институции (по чл.3а от Закона за кредитните институции), поддържан от Българска народна банка под рег. № BGR00249;

-          „Потребител“ е всяко физическо лице, което при сключването на договор за кредит за недвижим имот действа извън рамките на своята търговска, стопанска или професионална дейност;

-          „Договор за кредит за недвижим имот“ е договор за кредит, въз основа на който кредиторът предоставя или се задължава да предостави на потребителя кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 под формата на заем, разсрочено плащане или друга форма на улеснение за плащане.

Чл. 3. „ЕМ ДЖИ ФИНАНС“ АД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 201504286. Седалището и адресът на управление на Дружеството са в гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I” №70, тел.: 0899897726; електронна поща: office@mgfinance.biz, електронен адрес: www.mgfinance.biz

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ КРЕДИТИ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Чл. 4. Предлаганият от „ЕМ ДЖИ ФИНАНС“ АД кредит за недвижими имоти на потребители може да бъде използван с цел за:

- закупуване или ремонт на недвижим имот;

- рефинансиране на вече получен кредит;

- започване на нов бизнес;

- подпомагане на съществуващ бизнес;

- изпълнение на изискуеми и ликвидни задължения;

Чл. 5. Срокът на кредита за недвижими имоти на потребители може да бъде от  6 месеца до 36 месеца.

Чл. 6. Предлаганият от „ЕМ ДЖИ ФИНАНС” АД кредит за недвижими имоти на потребители може да бъде предоставен в лева или в евро по курса на БНБ за еврото.

Чл. 7. Потребителят заплаща фиксирана месечна лихва за срока на договора за кредит, изчислена върху размера на кредита. Лихвата по кредита се заплаща ежемесечно.

Чл. 8. Предлаганият от „ЕМ ДЖИ ФИНАНС“ АД кредит за недвижими имоти на потребители може да бъде погасен от Потребителя по следния начини, а именно:

-          На равни месечни анюитетни вноски за погасявана на дължимата лихва и една последна вноска, съдържаща и пълния размер на главницата.

Чл.9. Потребителят има право предсрочно да погаси предоставения кредит по един от следните начини:

-         да погаси изцяло предоставения кредит, като в този случай дължи лихва само до датата на предсрочното погасяване.  В този случай Потребителя дължи обезщетение за предсрочно погасяване в размер на 1 % от предсрочно погасената сума.

-         да погаси частично предоставения кредит, като в този случай дължи лихва върху останалата неизплатена част от главницата и остатъчната главница в края на периода.

Чл. 10. В случаите, когато размерът на кредитът, за който е подадено искане надвишава сумата от 50 000 евро (петдесет хиляди евро), Кредитополучателя задължително включва застраховка живот в полза на кредитора в размер на застрахователната сума стойността на получения кредит.

Чл. 11. За обезпечаване на кредита, предоставен от „ЕМ ДЖИ ФИНАНС“ АД, Потребителят следва да учреди договорна ипотека върху притежаван от него недвижим имот на територията на Р. България или да осигури учредяването на договорна ипотека от трето лице, собственик на такъв имот.

Чл. 12. Потребителят разполага със срок не по-малко от 14 дни от получаването на проекта на договор за кредит, за да вземе решение за сключване на договора за кредит;

Чл. 13. При просрочени плащания по договора за кредит, Потребителят дължи законна лихва за забава върху тях, включително Кредиторът има право да обяви предоставения кредит за предсрочно изискуем, като всички такси и разноски, свързани с принудителното събиране на задълженията по този договор за кредит са за сметка на Потребителя.

Представителен пример за общия размер на кредита, общите разходи по кредита за потребителя, общата сума, дължима от потребителя, и ГПР по кредита

* Кредит в размер на 5 000 лева за срок от 1 година, при 3 % месечна лихва, погасяване – чрез анюитетни вноски

- общ размер на кредита – 5 000 лева;

- общи разходи по кредита – нотариални такси за учредяване – примерна сума – 540 лв ;

- месечна вноска: 150 лева; окончателна вноска за погасяване на главницата в края на срока на договора: 5000 лева;

- общата сума, дължима от потребителя: 6 800 лева;

- ГПР по кредита: 42.576%;

- възможни допълнителни разходи по кредита, които не са включени в общите разходи по кредита за потребителя, дължими по договора за кредит – в случаите на неизпълнение на Потребителя;

запитване за кредит